Alchymist Grand Hotel and Spa Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si více o Ochraně osobních údajů

Při používání této stránky dochází ke zpracování cookies, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu služeb.
Pokračováním v prohlížení této webové stránky souhlasíte s jejich užitím.

Ochrana osobních údajů a podmínky užívání stránek

Vážení uživatelé webových stránek,

dovolujeme si informovat, že provozovatelem těchto webových stránek je společnost  ALCHYMIST, s.r.o., IČO: 251 49 148, se sídlem Praha 1- Malá Strana, Vlašská 330/24, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53707 (dále jen „společnost ALCHYMIST“).  Vaší návštěvou webových stránek  www.alchymisthotel.com (dále jen „stránky“) potvrzujete svůj souhlas s níže uvedenými podmínkami jejich užívání a se zásadami a pravidly ochrany osobních údajů a soukromí stanovenými společností  ALCHYMIST.

Informace o nakládání s osobními údaji

Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Přístup na webové stránky www.alchymisthotel.com, nebo některé služby poskytované ubytovatelem/provozovatelem mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou interní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti hostů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí. Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, či možným zneužitím.

Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců. Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat po dobu neurčitou, v závislosti na jejich povaze a účelu zpracování.

Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovateli poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování nebo užívání jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky užívání stránek

Obsah a  struktura  stránek  jsou chráněny autorským právem.  Názvy a loga hotelů prezentovaných na stránkách jsou chráněny ochrannou známkou registrovanou společností ALCHYMIST.  

Informace a materiály uvedené a prezentované na stránkách je možno bez dalšího používat, tj. zejména stáhnout, kopírovat a tisknout, výhradně pro osobní účely. Jakékoli jiné použití informací
a zobrazených materiálů, zejména (nikoli však výhradně) jejich šíření pro komerční účely vždy podléhá výslovnému předchozímu souhlasu společnosti ALCHYMIST.

Uživatelé stránek se zavazují, že při používání stránek budou dodržovat platné právní předpisy České republiky a nebudou jakkoli poškozovat či ohrožovat oprávněné zájmy a/nebo dobrou pověst společnosti ALCHYMIST.  Uživatelé se v této souvislosti zejména zavazují, že nebudou zasahovat do obsahu stránek, využívat stránky k  šíření pro rozesílání nevyžádaných zpráv či řetězových zpráv, zasílat na stránky zprávy obsahující viry nebo jakkoli jinak ohrožovat bezpečnost stránek.

Společnost ALCHYMIST  obsah stánek průběžně kontroluje a aktualizuje na stránkách uvedené informace a prezentované materiály, nicméně společnost ALCHYMIST nemůže zaručit a nezaručuje uživatelům stránek správnost ani úplnost informací a materiálů prezentovaných na stránkách. Totéž platí pro všechny internetové stránky, na které ze stránek směřují hypertextové odkazy. Společnost ALCHYMIST nemá žádnou kontrolu nad externími webovými stránkami, na které mohou uživatelé stránek přejít pomocí hypertextových odkazů, které jsou poskytovány jako služba pro uživatele stránek a jsou přístupné výhradně na vlastní riziko uživatelů. Veškeré informace uváděné na stránkách slouží výlučně pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

Společnost ALCHYMIST  si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez předchozího upozornění změny informací a materiálů prezentovaných na stránkách.

Společnost ALCHYMIST nenese odpovědnost za jakoukoli případnou újmu, která by mohla uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním stránek a/nebo webových stránek třetích subjektů, které lze navštívit pomocí stránek.

Ochrana osobních údajů a soukromí

Společnost ALCHYMIST  plně respektuje soukromí uživatelů stránek a ochrana osobních údajů uživatelů stránek je pro společnost ALCHYMIST jednou z nejdůležitějších priorit.

Základním principem je, že společnost ALCHYMIST  umožňuje návštěvu stránek bez nutnosti sdělení údajů vedoucích k identifikaci konkrétního uživatele. Nicméně, přístup do dílčích oddílů stránek nebo možnost využívat některé ze služeb poskytovaných společností ALCHYMIST  mohou být podmíněny poskytnutím některých osobních údajů. Při nakládání s osobními údaji společnost ALCHYMIST postupuje dle zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Za účelem splnění svých povinností vyplývajících ze zákona si společnost ALCHYMIST dovoluje stručně informovat 
o zásadách zpracování osobních údajů a o základních právech uživatelů stránek souvisejících s jejich zpracováním.

Společnost ALCHYMIST  zpracovává osobní údaje za účelem (i) realizace objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, (ii) pro účely statistik, analýzy a průzkumů poskytovaných služeb, (iii) pro oznamování novinek a promo akcí a (iv) plnění povinností vyplývajících pro společnost ALCHYMIST z platných právních předpisů České republiky.

Společnost ALCHYMIST zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů, jedná se o následující údaje: jméno, příjmení, národnost, adresa, číslo pasu nebo jiného oficiálního dokladu totožnosti, email a telefonní číslo.

V případě, že společnost ALCHYMIST z různých důvodů požaduje i sdělení jiných osobních údajů než údajů nezbytně nutných pro naplnění výše uvedených účelů, pak jsou tyto údaje vždy označené jako údaje nepovinné a jejich poskytnutí ze strany uživatele je dobrovolné.

V případě, že uživatel poskytne společnosti  ALCHYMIST svou e-mailovou adresu, pak společnost ALCHYMIST je oprávněna na poskytnutou e-mailovou adresu zasílat svůj newsletter, jakož i další reklamní a marketingové materiály s tím, že uživateli bude v každém takovém e-mailu nabídnuta možnost další odebírání takovýchto materiálů ukončit. Poskytnutá e-mailová adresa může být po ukončení pobytu v některém z hotelů provozovaných společností ALCHYMIST  použita rovněž k  zaslání dotazníku v  rámci průzkumu spokojenosti hotelových hostů s poskytnutými službami. Případný nesouhlas se zasláním takového dotazníku je možno zaslat společnosti ALCHYMIST na e-mailovou adresu: info@alchymisthotel.com

Bezpečnost osobních údajů uživatelů stránek během jejich předávání společnost ALCHYMIST zajišťuje za využití specifické technologie, jíž jsou tyto údaje kódovány. Následně jsou data uložena na serveru společnosti ALCHYMIST, který svými parametry a úrovní zabezpečení odpovídá aktuálním standardům. Jakékoli osoby, které přijdou do kontaktu s osobními údaji, jsou zavázány povinnosti zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. 

Společnost ALCHYMIST poskytnuté osobní údaje může sdílet s třetími sobami v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro společnosti ALCHYMIST z platných právních předpisů nebo pokud je to nezbytné pro plnění závazků z uzavřených smluv, objednávek, rezervací apod. (partnerské cestovní kanceláře, dopravci, stravovací zařízení apod.).

Společnost ALCHYMIST tímto v souladu se zákonem informuje uživatele stránek o jejich právu přístupu k osobním údajům upravenému v ust. § 12 zákona. Požádá- li uživatel stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, pak je společnost ALCHYMIST povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.  Obsahem informace je vždy sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování a (iv) příjemci, případně kategorii příjemců. Společnost ALCHYMIST  má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý uživatel stránek, který se domnívá, že společnost ALCHYMIST  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, muže požádat společnost ALCHYMIST o vysvětlení  a/nebo požadovat, aby společnost ALCHYMIST  odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je- li žádost shledána oprávněnou, společnost ALCHYMIST odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li společnost ALCHYMIST žádosti, má uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email. adr@coi.cz

Web: https://adr. coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující dle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ubytovanému hostu jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Host stravovacího zařízení má právo podat návrh na mimosoudní řešení  sporu  určenému  subjektu  mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email. adr@coi.cz

Web: https://adr. coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující dle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů,
a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ust. § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, hostu jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o stravování, pokud stravovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.